Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid; wijzigingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Ecopanels tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet de algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: "de Koper", ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Ecopanels.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Ecopanels daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Indien door Ecopanels een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende.

Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Ecopanels vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door Ecopanels binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 Buiten het geval bedoeld in lid 2, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten Ecopanels eerst nadat deze door Ecopanels schriftelijk is bevestigd of nadat Ecopanels een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten, webshop en ander drukwerk, zijn niet bindend voor Ecopanels en de koper kan zich daarop niet beroepen.

3. Leveringstermijn

3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat Ecopanels afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval, een leveringstermijn zijn overeengekomen kan een overeenkomst door de Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij Ecopanels de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

4. Risico-overgang

4.1 De wijze van vervoer staat ter keuze van Ecopanels, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Bij franco levering aan huis gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken op de Koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de Koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Ecopanels zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de Koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Opdrachtgever.

4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan zaken die de Koper aan Ecopanels ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

5. Prijzen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen excl. BTW en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in Euro's.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering.

5.3 De stijging van de kosten, die voor Ecopanels na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden bijvoor-beeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag Ecopanels doorberekenen; de Koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij Ecopanels zich alsdan bereid verklaart voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

6. Betaling; Zekerheid

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling vooraf of indien Ecopanels daar aanleiding toe ziet contant. Ecopanels is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. De door de bank genoteerde valutadag geldt als dag van betaling. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij de toerekening het eerst plaatsvindt aan de langste openstaande vorderingen.

6.2 De eigendom van geleverde zaken blijft bij Ecopanels totdat de Koper al hetgeen hij aan Ecopanels uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De Koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden. Ecopanels is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De Koper verleent op eerste verzoek van Ecopanels andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.

6.3 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Ecopanels uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.4 Bij niet-tijdige betaling raakt de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of - indien hoger - de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. Ecopanels mag voorts, voor zover zij enige met de Koper gesloten overeenkomst nog niet (geheel) heeft uitgevoerd, deze uitvoering opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Ecopanels bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6.5 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Ecopanels verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper, komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 400,-.

6.6 Hetgeen de Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Ecopanels verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: (a) onder curatelenstelling, onderbewindstelling of overlijden van de Koper, (b) surseance van betaling of faillissement van de Koper of aanvraag door de Koper van diens eigen faillissement, (c) besluit van de Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (d) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (e) meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen een periode van 2 (twee) kalendermaanden een tekortschieten door de Koper dat voortduurt na ommekomst van een door Ecopanels bij sommatie of ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming van de betreffende contractuele verplichting. In de genoemde gevallen is Ecopanels bevoegd alle overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer deze niet binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek en naar het oordeel van Ecopanels passende zekerheid voor al hetgeen de Koper aan Ecopanels verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Ecopanels.

7. Keuring en tekortkomingen; Retourzendingen

7.1 De Koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen en van zodanige tekortkomingen in voorkomend geval nauwkeurige opgave te doen op het door hem na ontvangst ondertekende vervoersdocument of afleveringsbon. Onverminderd hetgeen hierna in artikel 9 is bepaald omtrent garanties dient de Koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 3 (drie) werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk aan Ecopanels te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.

7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en Ecopanels na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.3 De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan Ecopanels terug te zenden indien Ecopanels daartoe haar toestemming heeft gegeven, de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking en mits Ecopanels aan de Koper een retournummer heeft opgegeven. Het retournummer dient aan de bovenkant van de retourzending te worden vermeld. Indien niet aan de hiervoor omschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door Ecopanels aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden.

8. Overmacht

8.1 Indien Ecopanels tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Ecopanels is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten - met name te late of niet-levering - door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van Ecopanels, machineschade, diefstal uit de magazijnen van Ecopanels, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.

8.2 In geval van overmacht is Ecopanels bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. Ingeval de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan 6 (zes) maanden zal duren of deze reeds 6 (zes) maanden heeft geduurd is Ecopanels bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft ter zake geen aanspraak op schadevergoeding. Ecopanels heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar reeds, voor intreding van de overmachtstoestand, verrichte prestaties.

9. Garanties; Aansprakelijkheid

9.1 Ingeval de door Ecopanels geleverde zaken tekortkomingen vertonen is Ecopanels ter zake niet aansprakelijk, doch gelden de bepalingen van de eventuele garantie als verstrekt door de toeleverancier van de zaken. Deze garantie dient door die toeleverancier zelf afgewikkeld te worden. Ecopanels zal de Koper zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de bepalingen van de desbetreffende garantie, in het bijzonder van de geldende garantietermijnen. Ecopanels staat niet in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde gebruikte (tweedehands) zaken.

9.2 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege

Ecopanels aan of vanwege de Koper - een en ander in de ruimste zin - waarvoor Ecopanels rechtens aansprakelijk kan worden gehouden - voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende.

a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking

b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto-factuurwaarde - (zijnde de bruto-factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen van de prijs en overige de netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) - van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.

c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de leverantie c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt 6 (zes) maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienstverlening en binnen die termijn binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Ecopanels is gemeld.

e. Verrekening met niet door Ecopanels erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

9.3 De Koper vrijwaart Ecopanels tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die Ecopanels aan c.q. vanwege de Koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover de Koper aantoont dat Ecopanels uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Koper heeft te vergoeden.

9.4 Ecopanels stelt zich niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. De gebruiker zal immer de instructies en aanbevelingen van Ecopanels dienen te volgen bij gebruik van diens geleverde producten.

10.Vervaltermijn

10.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde ook jegens Ecopanels in verband met leveringen van Ecopanels in ieder geval na 12 (twaalf) maanden na hun ontstaan.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Ecopanels en de Koper is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

11.2 Van geschillen tussen Ecopanels en de Koper neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Rechtbank Alkmaar, zulks onverminderd het recht van Ecopanels om de Koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter. In geval het geschil wegens het belang der vordering door de Kantonrechter behoort te worden beslecht gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.